Algemene Voorwaarden Vakantieparken Weerribben Wieden

De algemene voorwaarden van Vakantieparken Weerribben-Wieden zijn gebaseerd op de RECRON voorwaarden die tot stand zijn gekomen in januari 2003 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 april 2003. Bekijk in onderstaand overzicht onze voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje e.d.;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o) n(en)
e. derde: iedere andere persoon , niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en)
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van de prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is.
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf
h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.
j. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf
k. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar
l. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatie bedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf

Artikel 2: Inhoud van de overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en prijs.
2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdelijk schriftelijk aan de recreant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie en gedragsregels na te leven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON voorwaarden gelden de RECRON voorwaarden. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
3. Prijswijziging bij overeenkomsten die voor langer dan 1 seizoen worden aan gegaan: onverminderd het bepaalde in art.5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste 1 keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeen gekomen tarief . Het gewijzigde tarief wordt tenminste een maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht. Bij een prijswijziging anders dan op grond van art.5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking opzeggen.Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichtingen binnen een termijn van twee weken niet of niet behoorlijk nakomt,
heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant en mederecreant(en) de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijkvastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: – bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs – bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs – bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, t.w. 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,00 en een maximum van € 60,00, indien het verblijf door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn voor deze periode.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant gewezen worden op mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, en op de termijnen zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moeten worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet-en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel voldoet aan deze eisen en dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheids- voorschriften strikt naleven.
2. LPG installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin hij/zij het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, aan- of bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij of aan het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om, na melding door de recreant van overlast die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiele klacht ten grondslag ligt.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie neemt de commissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventuele verschuldigde (restant)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie neemt de commissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.

Artikel 14: Nakomingsgarantie

1. RECRON zal de verplichtingen van een lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.
2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.
3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist,dat de recreant eenschriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en Consumentenbond, tot stand komen.

Betalingen

Aanbetaling van de reservering bedraagt 50% van de totale overeenkomst en dient binnen 14 dagen vanaf boeking te worden voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het verblijf te worden voldaan. Bij reservering korter dan 8 weken voorafgaand aan het verblijf wordt de totale huursom ineens in rekening gebracht.

Boekingen

Boeking wordt pas definitief na de eerste aanbetaling. Naast kosten voor het verblijf zijn reserveringskosten en de lokale toeristen belasting verschuldigd. Eventuele overige heffingen worden bij de reservering aan u duidelijk gemaakt. Voor wijzigingen of eventuele voorkeuren worden kosten in rekening gebracht.

Verzekering

Indien u bij een Vakantieparken Weerribben-Wieden park een reservering maakt is het niet mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Hiervoor kunt u terecht bij een verzekeringsmaatschappij. 

Verschillen in accommodatie

Een aantal bungalows en appartementen van de bij Vakantieparken Weerribben-Wieden aangesloten bungalowparken is particulier eigendom. Op grond hiervan kunnen verschillen met betrekking tot inrichting van de accommodatie voorkomen.

Omboeken

Het is helaas niet mogelijk om na reservering bij een bepaald Vakantieparken Weerribben-Wieden park de reservering om te zetten naar een ander Vakantieparken Weerribben-Wieden park.

Ontbinding van de overeenkomst

De Vakantieparken Weerribben-Wieden zijn gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat in gebreken stelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn:
1. indien bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan
2. indien bij aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan
3. indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat
4. indien de huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder dat bericht te hebben gegeven dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken. Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de onder 1,2,3 en 4 genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het gehuurde voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde bedrag onder inhouding van administratiekosten.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen die niet aan Vakantieparken Weerribben-Wieden zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandig- heden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
– Stakingen in andere bedrijven dan die van Vakantieparken Weerribben Wieden, wilde stakingen of politieke stakingen in Vakantieparken Weerribben-Wieden;
– Een algemeen gebrek aan grondstoffen en andere producten voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestaties, benodigde diensten of zaken;
– Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vakantieparken Weerribben-Wieden afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.

Vakantieparken Weerribben-Wieden heeft het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere)nakoming verhindert intreedt nadat het Vakantieparken Weerribben-Wieden haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het Park opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vakantieparken Weerribben Wieden niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichtingen tot schadevergoeding bestaat.

Parkregels

De parkregels geldend op de Vakantieparken Weerribben-Wieden worden van toepassing verklaard en maken onderdeel uit van de Algemene Vakantieparken Weerribben-Wieden voorwaarden.